Upravljanje rizicima u informacijskoj sigurnosti

Predavač: Dr.sc. Silvana Tomić Rotim

Otvorene prijave na seminar


Na ovom seminaru će te steći sposobnost za učinkovito savjetavanje organizacija o najboljim praksama u upravljanju rizicima informacijske sigurnosti te razumjeti koncepte, pristupe, metode i tehnike koji omogućavaju efektivno upravljanje rizikom prema ISO 27005 normi. 

SADRŽAJ
 
1. DAN
Uvod, program upravljanja rizicima, prepoznavanje rizika i procjena prema ISO 27005 normi
 • Koncepti i definicije koje se odnose na upravljanje rizicima
 • Norme, okviri i metodologije u upravljanju rizicima
 • Implementacija programa upravljanja rizicima informacijske sigurnosti
 • Prepoznavanje rizika
 • Procjena rizika
 
2. DAN
Procjena rizika, obrada, prihvaćanje, komunikacija i nadzor prema ISO 27005 normi
 • Procjena rizika
 • Obrada rizika
 • Prihvaćanje rizika informacijske sigurnosti i upravljanje preostalim rizicima
 • Priopćenje rizika informacijske sigurnosti
 • Nadgledanje i pregled rizika informacijske sigurnosti
 
3. DAN
Uvod u metode procjene rizika 
 • Uvod u CRAMM
 • Uvod u EBIOS
 • Uvod U MEHARI
 • Uvod U OCTVE
 • Uvod u Microsoft Security Risk Management

CILJEVI SEMINARA
 • Razumjeti koncepte, pristupe, metode i tehnike koji omogućavaju efektivno upravljanje rizikom prema ISO 27005 normi
 • Shvatiti zahtjeve ISO 27001 norme o upravljanju rizicima informacijske sigurnosti
 • Shvatiti odnos između upravljanja rizicima informacijske sigurnosti, sigurnosnih kontrola i usklađenosti sa zahtjevima različitih dionika organizacije
 • Steći sposobnost za implementaciju, održavanje i upravljanje postojećim programom upravljanja rizicima informacijske sigurnosti prema ISO 27005 normi
 • Steći sposobnost za učinkovito savjetavanje organizacija o najboljim praksama u upravljanju rizicima informacijske sigurnosti
 
KOME JE NAMIJENJEN
 • Rukovoditeljima rizika
 • Osobama odgovornim za informacijsku sigurnost ili usklađenost unutar organizacije
 • Članovima tima informacijske sigurnosti
 • IT konzultantima
 • Osoblju koje implementira ili traži sukladnost s ISO 27001 normom ili je uključeno u program upravljanja rizikom

 
TRAJANJE
3 dana

NAČIN RADA
Teorijski i praktični rad s vježbama

Svi polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

 
 
Dr.sc. Silvana Tomić Rotim
 


Direktorica i glavni konzultant ZIH d.o.o., Zagreb.
Autor je više od 50 stručnih i znanstvenih radova te više internih skripti iz područja unapređenja poslovanja, upravljanja kvalitetom, informacijske sigurnosti, poslovnog kontinuiteta, strateškog i radnog upravljanja. 
Vodila je više od 50 treninga na temu projektiranja ISO 9001, ISO 27001 i ISO 22301 sustava upravljanja. 
Vodila je više od 20 treninga u području upravljanja radnom učinkovitošću.
Održava treninge na temu strateškog planiranja i Balanced Scorecard-a.
Provela je više od 30 audita usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, te vrši procjenu razine zrelosti poslovnih i IT sustava po metodama Bootstrap, Spice i CobIT.

Cijena: 3800,00 + PDV
Cijena s popustom: kn  (do )