Modeliranje poslovnih procesa prema normi BPMN 2.0 s primjerima u WebSphere Business Modeler v.7 (seminar i radionica)

Predavači: Prof. dr. sc. Josip Brumec
                   Dr. sc. Slaven Brumec, dipl. ing. računarstva


Otvorene prijave na seminar


Cilj seminara:
Na dvodnevnom seminaru koji će sadržavati praktične radionice i primjere, naučite osnove modeliranja poslovnih procesa prema normi BPMN 2.0, kako koristiti model za procjenu učinaka preustroja i unapređenja te stvoriti polazište za upravljanje poslovnim procesima. Ovladajte metodološkim postupcima koristeći alat WebSphere Business Modeler v.7. te upoznajte koncept generiranja aplikacija na temelju modela procesa.

Kome je seminar namijenjen:
Članovima uprave, rukovoditeljima organizacijskih jedinica i razvojnim poslovnim stručnjacima u gospodarstvu, državnoj upravi i javnim službama. 

Sadržaj seminara:
 • Definicija poslovnog procesa
 • Pregled norme BPMN, područje i svrha njezine primjene
 • BPMN elementi (vrste i tipovi aktivnosti, objekti toka, vezni objekti, polja i staze, radni koraci, događaji i njihove vrste, skretnice, potprocesi, transakcije)
 • BPD i kolaboracijski dijagram
 • Upotreba alata WebSphere Business Modeler
 • Vrijeme trajanja, resursi i drugi atributi procesa
 • Simulacija na modelu procesa, interpretacija rezultata simulacije
 • As Is i To Be model procesa, preustroj i unapređenje procesa
 • Izračun očekivanih učinaka preustroja i unapređenja poslovnih procesa
 • Generiranje aplikacije za izvršavanje poslovnog procesa na temelju BPMN modela
 • Zaključak i preporuke za daljnji rad


Oblik edukacije:

 • Predavanje
 • Modeliranje na računalu
 • Praktični rad uz korištenje alata WebSphere Business Modeler v.7
 • Analiza rezultata modeliranja i simulacije
 • Analiza aplikacijske strukture za izvršavanje procesa


Prof. dr. sc. Josip Brumec
Dr. Josip Brumec, dipl. ing. je redoviti profesor na FOI, gdje predaje Modeliranje poslovnih procesa i Projektiranje informacijskih sustava na preddiplomskom studiju, Strateško planiranje informacijskih sustava na poslijediplomskom studiju te Stanje i razvoj ERP sustava na doktorskom studiju. Bavi se modeliranjem poslovnih procesa i projektiranjem IS-a, ERP sustavima, unapređenjem poslovne izvrsnosti i mjerenjem učinaka primjene suvremenih ICT. Objavio je oko 80 radova i vodio više znanstvenih projekata.
Prije dolaska na sveučilište radio je 26 godina u Rade Končaru kao projektant, informatičar, direktor razvoja organizacije i informatike te softverske firme Rade Končar-InfoS. Rezultate teoretskih istraživanja prenosi u praksu kao savjetnik za industriju i neprofitne organizacije. Autor je genetičke definicije i taksonomije informacijskih sustava te metodike SPIS, a oba su ova koncepta provjerena i prihvaćena od znanstvenika i stručnjaka u svijetu te primijenjena u praksi kod realizacije većeg broja referenciranih projekata. Član je AIS (Association for Information Systems) te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (ATZH).


* Zadržavamo pravo izmjene predviđenih termina seminara. Svi prijavljeni polaznici biti će obaviješteni o eventualnim nastalim izmjenama.

Cijena: otvorene prijave
Cijena s popustom: kn  (do )